ആദരാഞ്ജലികൾ 💐

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്‌ ബഹു. മെമ്പർ  അഡ്വ. മനോജ്‌ ചരളേൽ അന്തരിച്ചു.
ആദരാഞ്ജലികൾ💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.