കേരള നിയമസഭയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങളിൽ മലയാളവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ലിങ്കുകൾ

ഊഞ്ഞാലിൽ (കവിത) - വൈലോപ്പിള്ളി
ചൊല്ലിയത് - ആത്മൻ എ.വി. (മലയാളവിഭാഗം)

കോലാട് (കഥ) - മാധവിക്കുട്ടി
വായന - രജനി ആർ.ആർ. (മലയാളവിഭാഗം)

എരി (നോവൽ) - പ്രദീപൻ പാമ്പിരികുന്ന്
ആസ്വാദനം - ദിവ്യ പി.എസ്. (മലയാളവിഭാഗം)

വിശ്വദർശനം (കവിത) - ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ചൊല്ലിയത് - അഭിജിത്ത് എസ്. ബാബു (അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ, ബി.എ. മലയാളം)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.