പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥി സംഗമം (1997-2000 BA മലയാളം )

പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥി സംഗമം (1997-2000 BA മലയാളം ) 24.7.2022 ഞായറാഴ്ച 1997 - 2000 ബാച്ച് ബി.എ. മലയാളം വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒത്തുകൂടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.