പ്രശ്നോത്തരി

വായനദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലയാളവിഭാഗം നടത്തിയ പ്രശ്നോത്തരിയിൽ വിജയികൾക്ക് ഹിന്ദി വിഭാഗം അധ്യക്ഷ ഡോ. ധന്യ എൽ സമ്മാനം നൽകുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.