സപര്യ (NSS)

എൻ എസ് എസ് ന്റെ 7 ദിവസത്തെ സഹവാസ ക്യാമ്പ് "സപര്യ" യുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ  കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ പ്രൊഫസർ. ബീന. ബി. അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.